google logoSuccesvierenSuccesvieren
4.9 Sterren 14 Reviews

Algemene voorwaarden

Succesvieren.nl (handelsnaam van CR Kwadraat BV)
St Rochusstraat 36
5611 RJ Eindhoven
e-mail: info@succesvieren.nl
KvK nummer 80029124
BTW nummer NL861533306B01

Artikel 1: Definitie
1.1 Succesvieren.nl is een online winkel in producten, die het vieren van successen stimuleren, welke te bezoeken is via www.succesvieren.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Succesvieren.nl zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Succesvieren.nl te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.succesvieren.nl en per e-mail op te vragen via info@succesvieren.nl.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Succesvieren.nl accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling. Artikel 4: Bestellingen

4.1 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Succesvieren.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@succesvieren.nl
4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.
4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
4.5 Ondanks dat Succesvieren.nl de website up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel niet meer beschikbaar is. In dat geval neemt Succesvieren.nl zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.
4.6 Succesvieren.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld. 

Artikel 5: Prijzen 
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verzendkosten. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst. 
5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Succesvieren.nl de post NL tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@succesvieren.nl, wij doen u dan een aanbieding op maat. 
5.4 Succesvieren.nl kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen, met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.
5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Succesvieren.nl zijn vrijblijvend, tenzij door Succesvieren.nl schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Succesvieren.nl heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de website. 

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is uitsluitend mogelijk door: iDeal. Als u betaalt via internet bij de aan iDeal deelnemende banken, kunt u via onze website op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Na het plaatsen van uw bestelling kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online uw bankzaken regelt. U volgt vervolgens de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dan dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.ideal.nl. 

Artikel 7: Levering 
7.1 Succesvieren.nl streeft ernaar uw bestelling binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u hiervan bericht.
7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Succesvieren.nl contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 7 dagen door Succesvieren.nl op de rekening van de koper teruggestort. Succesvieren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
7.3 Succesvieren.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen. 
7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail info@succesvieren.nl binnen 3 dagen na leverdatum aan Succesvieren.nl te melden. Succesvieren.nl neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen. 
7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Succesvieren.nl. Succesvieren.nl neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper. 
7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.
7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van post NL van toepassing.

Artikel 8: Retourzending 
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan; • a) De koper Succesvieren.nl binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (info@succesvieren.nl) op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan Succesvieren.nl retourneert. • b) De artikelen onbeschadigd worden geretourneerd.
8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper. 
8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen maar exclusief eventuele retourkosten door Succesvieren.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort. 
8.5 Het recht op teruggave geldt niet voor door de klant besteld maatwerk of door Succesvieren.nl bewerkte producten op verzoek van de koper.

Artikel 9: Persoonsgegevens 
9.1 Succesvieren.nl respecteert de privacy van de bezoekers in haar online winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website. 

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard. 

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Succesvieren.nl zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid. 
11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Succesvieren.nl op te vragen. 
11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Succesvieren.nl tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Succesvieren.nl is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook. 
11.5 Succesvieren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Succesvieren.nl geleverde producten. 
11.6 Indien Succesvieren.nl door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Succesvieren.nl geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Succesvieren.nl in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Succesvieren.nl het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Succesvieren.nl niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan. 
11.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
12.1 Hoewel Succesvieren.nl ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. 
12.2 Succesvieren.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 
12.3 Succesvieren.nl is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de website die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie. 
12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Succesvieren.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel
13: Auteursrecht
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Succesvieren.nl. 

Vragen, klachten en opmerkingen 
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan per e-mail contact met ons op.